11

Learn to speak Chinese!
Useful phrases for social interaction

English
Chinese
How do I say that?
I love you
我愛你。
Wǒ ài nǐ
It’s not you it’s me
不是你,是我。
Bùshì nǐ, shì wǒ
I’m not drunk yet
我 還 沒 醉 呢。
Wǒ hái méi zuì ne
I like this place
我 喜歡 這個 地方。
Wô xǐhuān zhègè dìfang
Do you have a light?
你有打火机嗎?
Nǐ yǒu dǎhuǒji mā
You are very pretty
你 很 漂亮。
Nǐ hěn piàoliang
Where is the dance party?
舞會在哪裡?
Wǔhùi zai nali